STANOVY

Asociace pro mládež, vědu a techniku  AMAVET, z. s.

Článek I.

Název a sídlo spolku

Název spolku:               Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s.
Anglický název:            Association for Youth, Science and Technology AMAVET
Zkratka: AMAVET, z. s.
Působnost spolku:       Česká republika
Sídlo spolku:                  Starochodovská 1360/78, Chodov, 149 00 Praha 4


Článek II.
Poslání spolku

     Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. (dále jen  AMAVET) je dobrovolný spolek občanů založený 4. ledna 1990, jehož cílem je vytvářet a rozvíjet zájem dětí a mládeže o vědecké a technické obory a další oblasti s nimi související především ve volném čase.

Článek III.
Hlavní činnost spolku

    Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) Zajišťování činnosti center, klubů a kroužků s vědeckotechnickou problematikou v České republice

b) Práce dětí a mládeže na vědeckých a technických projektech

c) Organizování soutěží s vědeckotechnickým obsahem,

d) Rozvojem mezinárodní spolupráce

e) Vzděláváním dospělých, kteří se vědeckotechnickou problematikou dětí a mládeže zabývají

f) Organizování specifických akcí spojených s popularizací vědy a techniky

g) Zajišťování cestování dětí a mládež za vědou a technikou v ČR i zahraničí

h) Organizováním specifických aktivit jako jsou letní školy, výměnné kempy a pobyty

i) Výzkumné a vývojové činností souvisejících s rozvojem vědeckotechnických aktivit dětí a mládeže.

Článek IV.
Členství

1.     Členy spolku se mohou stát:
a)    fyzické osoby (děti, mládež i dospělí),
b)    skupiny fyzických osob,
c)     právnické osoby, které souhlasí se stanovami a zúčastňují se aktivně některé z forem činnosti. Členy se mohou stát skupiny i jednotlivci z České republiky i ze zahraničí

2.     Členství vzniká na základě písemné přihlášky výkonnému výboru, kterou podávají:
a)    fyzické osoby přímo nebo prostřednictvím základního článku,
b)    skupiny fyzických osob a právnické osoby.

U osob mladších 18 let musí přihláška obsahovat písemný souhlas rodičů nebo jejich zástupce. Kolektivní členové jsou povinni v přihlášce uvést předmět činnosti, počet členů do 15 let, od 15 do 18 let, od 18 do 26 let, počet členů nevýdělečně činných starších 18 let a počet výdělečně činných dospělých. Výkonný výbor písemně potvrdí registraci. Členství potom vzniká dnem podání přihlášky.

3.     Členství zaniká:
a)    Písemným oznámením výkonnému výboru sdružení.
b)    Výkonný výbor může zrušit členství pro
·       pasivitu člena
·       neplnění povinností
·       závažné porušení stanov sdružení nebo dalších obecně závazných norem


Článek V.
Práva a povinnosti členů

1.     Každý člen má právo:
a)    podílet se na činnosti spolku přímo nebo prostřednictvím zástupců, dospělí členové mohou být voleni do orgánů spolku
b)    získávat pravidelně informace o činnosti spolku
c)     využívat všech výhod členství a zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem
d)    předkládat výkonnému výboru návrhy a náměty ke zlepšení činnosti spolku
e)     kolektivní člen má podle počtu členů hlasovací právo na valném shromáždění

2.     Každý člen má povinnost:
a)    zúčastňovat se pravidelně některé z forem činnosti spolku
b)    pravidelně platit členské příspěvky k 30. 10. běžného roku ve výši a dle zásad schválených valným shromážděním
c)     kolektivní člen vést členskou evidenci a vždy k 30. 9. běžného roku písemně sdělit aktuální stav členů
d)    kolektivní člen předložit výkonnému výboru k 31. 1. běžného roku výroční zprávu a zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok


Článek VI.
Organizační struktura spolku

1.     Organizační strukturu spolku tvoří:
a)    základní články
b)    výkonný výbor v čele s předsedou a sekretariát
c)     revizní komise.

2.     Valné shromáždění, výkonný výbor a kolektivní členové mohou podle potřeby a na základě zájmu členů zřizovat a rušit pracovní skupiny jako pomocné a odborné orgány spolku.

3.     Kontrolní činnost sdružení vykonává 3členná revizní komise volená valným shromážděním.

4.     Funkční období volených orgánů AMAVET je dva roky.


Článek VII.
Valné shromáždění

1.     Nejvyšším orgánem sdružení je valné shromáždění tvořené delegáty podle mandátového klíče, který určuje výkonný výbor tak, aby byla poměrně zastoupena celá členská základna spolku.

2.     Valné shromáždění schvaluje:
a)    stanovy a jejich změny,
b)    výroční zprávu, zprávu o hospodaření a revizní zprávu,
c)     výši ročních členských příspěvků,
d)    návrhy o případném zániku spolku,
e)     vstup a vystoupení spolku do jiných spolků a organizací, národních i mezinárodních.

3.     Valné shromáždění volí:
a)    výkonný výbor,
b)    předsedu,
c)     revizní komisi.

4.     Valné shromáždění svolává předseda na základě rozhodnutí výkonného výboru nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina registrovaných kolektivních členů.

5.     Valné shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomni delegáti zastupující nadpoloviční většinu členů spolku. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou zúčastněných delegátů. Není-li v době zahájení valné shromáždění usnášeníschopné, vyčká se se zahájením jednu hodinu a po jejím uplynutí je valné shromáždění usnášeníschopné v počtu přítomných delegátů.

6.     Valné shromáždění se schází jednou ročně.


Článek VIII.
Výkonný výbor a předseda

1.     V době mezi zasedáními valného shromáždění je výkonný výbor nejvyšším orgánem spolku.

2.     Výkonný výbor má celkem sedm členů, kteří reprezentují všechny druhy členů.

3.     V čele výkonného výboru stojí předseda, který je statutárním orgánem spolku. Předseda řídí činnost výkonného výboru v období mezi valnými shromážděními. Je oprávněn jednat jménem spolku.  Zajišťuje každoroční zpracování a projednání výroční zprávy, zprávy o hospodaření a účetní závěrky spolku. Tyto zprávy předkládá každoročně valnému shromáždění ke schválení. Řídí činnost sekretariátu spolku.

4.     Výkonný výbor zasedá zpravidla 4 krát ročně. Projednává zásadní otázky rozvoje spolku, předkládání projektů státním orgánům, jejich vyhodnocování, návrhy dohod s partnery apod. Ze zasedání jsou pořizovány záznamy včetně schválených usnesení. Činnost ve výkonném výboru je dobrovolná a nevzniká žádný nárok na finanční odměnu.

5.     Výkonný výbor především schvaluje:
·       zřizování a rušení pobočných spolků, center a klubů, jejich statuty a programy činnosti,
·       jmenování a odvolání ředitelů pobočných spolků a vedoucích klubů,
·       místopředsedu sdružení.

6.     Pro zajištění činnosti spolku zřizuje výkonný výbor sekretariát, který je podřízen předsedovi.


Článek IX.
Činnost ústředí spolku

1.     Ústředí spolku tvoří volený výkonný výbor v čele s předsedou, revizní komise a sekretariát.

2.     Sekretariát sídlí v Praze a zajišťuje práce spojené s činností spolku jako celku včetně kontroly, řádným plněním funkcí výkonného výboru a předsedy, administrativní a hospodářské především účetní činnosti.

3.     Sekretariát:
a)    vede řádně členskou evidenci a výběr členských příspěvků podle zásad schválených valným shromážděním,
b)    zajišťuje pravidelný styk s členskou základnou včetně poskytování informací
c)     organizuje:
·       setkání, semináře a další akce k rozvoji spolku
·       informační a vzdělávací činnosti spolku
·       soutěže
·       mezinárodní kontakty a projekty
·       vědeckotechnické a ekologické cestování a výměny dětí a mládeže se zahraničními partnery
·       přípravu vedoucích vědeckotechnických aktivit
·       připravuje, předkládá a projednává návrhy projektů státním a dalším orgánům a jejich vyhodnocování.
projektů státním a dalším orgánům a jejich vyhodnocování

4.     Výkonný výbor může zřizovat pro zajištění lepšího styku s členskou základnou regionální pobočné spolky.


Článek X.
Základní články

1.     Základní články spolku jsou:
a)   

  1. Pobočné spolky – kolektivní členové s právní subjektivitou. Jejich zřízení a zrušení je v pravomoci výkonného výboru. Nabývají práv a zavazují se s účinností ode dne schválení jejich zřizovací listiny. Za činnost pobočného spolku, která se řídí statutem schváleným výkonným výborem, odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává výkonný výbor.

Povinností ředitele centra je:
·       zajišťovat řádný chod pobočného spolku v souladu se stanovami a schváleným statutem,
·       vést evidenci členů a zajišťovat výběr členských příspěvků,
·       zpracovávat výroční zprávu a zprávu o hospodaření a předkládat ji do 31. 1. běžného roku výkonnému výboru k informaci.

b)    Kluby – kolektivní členové bez právní subjektivity. Jejich činnost probíhá v souladu se zřizovací listinou a programem schválenými výkonným výborem. Za činnost klubu odpovídá vedoucí, kterého jmenuje a odvolává výkonný výbor.

Povinností vedoucího klubu je:
·       zajišťovat činnost klubu v souladu se stanovami a zřizovací listinou,
·       vést evidenci členů a zajišťovat výběr členských příspěvků,
·       zpracovávat výroční zprávu a zprávu o hospodaření a předkládat ji do 31. 1. běžného roku výkonnému výboru k informaci.


c)     Ostatní kolektivní členové

2.     Základní článek musí mít minimálně 3 členy.


Článek XI.
Zásady hospodaření

1.     Pobočné spolky se řídí zákony a předpisy určenými pro spolky a dalšími pokyny a směrnicemi stanovenými výkonným výborem AMAVET.

2.     Finanční zdroje spolku jsou tvořeny: členskými příspěvky, dotacemi, dary, vlastní činností.

3.     Správou, evidencí a nakládáním s nemovitým majetkem spolku je pověřen sekretariát spolku. Způsob využívání je každoročně předmětem revizní zprávy spolku.

4.     Základní články hospodaří s vlastním majetkem pořízeným z dotace, darů nebo z vlastních zdrojů. Mohou hospodařit a nakládat i s majetkem, který jim byl svěřen výkonným výborem na základě smlouvy. Pokud jim byl majetek svěřen pouze k určitému účelu stanovenému výkonným výborem, jsou oprávněny jej použít pouze k tomuto účelu a pouze po dobu trvání jejich členství v AMAVET.

5.     K účelnému nakládání s majetkem spolku může výkonný výbor zřídit podnikatelský subjekt.

6.     Výdělečnou činnost mohou pobočné spolky vykonávat pouze v rozsahu stanoveném ve statutu. Případné rozšíření nebo změny podléhají schválení výkonného výboru.

7.     V případě zrušení pobočného spolku jmenuje výkonný výbor likvidátora, který zabezpečí vyrovnání  všech závazků a pohledávek. Zbývající majetek přechází do správy ústředí.

8.     Ústředí AMAVET nenese odpovědnost za závazky základních článků.


Článek XII.
Zánik spolku

1.     Spolek zaniká:
·       rozhodnutím valného shromáždění,
·       rozdělením, sloučením nebo splynutím s jiným spolkem,
·       rozhodnutím výkonného výboru v případě, že se valné shromáždění opakovaně nesejde v usnášeníschopném počtu delegátů.

2.     Při zániku spolku je ustanovena likvidační komise, která zabezpečuje vyrovnání všech závazků a pohledávek spolku. V případě likvidačního přebytku zbylého po uspokojení všech závazků je bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Změna stanov byla schválena XXIII. valným shromážděním konaným dne 23. dubna 2015 v Praze.