XXIX. ročník Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. společně s dalšími spolupořadateli vyhlašuje každoročně Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET. V roce 2024 proběhne již XXIX. ročník soutěže ve spolupráci s Akademií věd ČR.

Cílem soutěže je:
1. Podněcovat co nejvíce talentovaných středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.

2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol.

3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných středoškoláků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Účastníci soutěže:
V době národního finále nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR.

Soutěžní projekt: Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Musí však být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce.

Přihláška do soutěže:
Elektronickou přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo tým přes webové stránky www.amavet.cz 
do 15. února 2024. 

Přijetí do soutěže:
Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, je zařazen do regionálních kol, která se konají v březnu 2024. Autoři nejlepších prací postupují do národního finále, které se koná v dubnu 2024 v Praze. Pořadatel soutěže může ve výjimečných případech rozhodnout o přímém postupu do národního finále. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti. Postery poskytne organizátor soutěže.

Hodnocení projektů:
Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou komisi, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská komise stanoví pořadí deseti nejlepších finálových řešení. Podmínkou postupu na mezinárodní soutěž ISEF je, že se autor nezúčastní další soutěže v České republice, která tento postup umožňuje.

Odměny v soutěži:
Autoři nejlepších projektů v regionálních kolech postoupí na národní finále soutěže. Odborná hodnotitelská komise v národním finále rozhodne o účasti autorů nejlepších projektů na největší a nejprestižnější soutěži na světě ISEF 11. až 17. května 2024 v Los Angeles v USA. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání národního finále soutěže v Praze. 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *