XVI. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice, Krajskou hospodářskou komorou a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2023/2024 pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, XVI. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji, která je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.

Cílem soutěže je:
   1. Podněcovat co nejvíce starších žáků základních škol a středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.

   2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště, laboratoře vysokých škol i firem a ovlivňovat jejich profesní orientaci na vědecké a technické obory.

   3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Účastníci soutěže:

Kategorie Junior
Navštěvují v době konání krajského kola 6. až 9. ročník základní školy nebo první stupeň víceletých gymnázií. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a navštěvovat školu v Pardubickém kraji.

Kategorie Středoškolák
V době konání krajského kola nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a studovat v Pardubickém kraji.

Soutěžní projekt:
         Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti vědy a techniky, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi, musí ale být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.

Přihláška do soutěže:
            Elektronickou přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo kolektiv do 26. ledna 2024. Přihlašování bude na webových stránkách www.amavet.cz a https://amavet.delta-skola.cz, případně www.fvtp.cz spuštěno
1. prosince 2023.

Přijetí do soutěže:
            Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, je zařazen do okresních kol, která se konají
14. února 2024 v Lanškrouně pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy a pro okresy Pardubice a Chrudim
22. února 2024 v Pardubicích. Autoři nejlepších prací postupují do krajského kola, které se koná
7. a 8. března 2024 v Pardubicích. Pořadatel soutěže může ve výjimečných případech rozhodnout o přímém postupu do krajského kola.

Hodnocení projektů:
            Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou porotu, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská porota stanoví pořadí deseti nejlepších finálových řešení.

Odměny v soutěži:
            V kategorii JUNIOR se nejlepší řešitelé zúčastní zahraniční odborné stáže, v kategorii Středoškolák nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v dubnu 2024 v Praze a mají možnost postoupit na mezinárodní soutěž ISEF 2024 (International Science and Engineering Fair) v Los Angeles v USA 11. až 17. května 2024.
Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání krajského kola soutěže v Pardubicích a v rámci národního finále. 

Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice navíc poskytnou vítězům stipendia, pokud se rozhodnou ke studiu na těchto fakultách. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *