Stanovy

STANOVY
Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET
 
Název sdružení: Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.
Zkratka: AMAVET
Poslání sdružení: AMAVET je sdružení občanů založené 4. ledna 1990, jehož cílem je rozvíjet tvůrčí schopnosti dětí a mládeže ve vědě, technice, ekologii a dalších oblastech především ve volném čase, včetně výzkumných a vývojových činnostech souvisejících s rozvojem vědeckotechnických aktivit dětí a mládeže.
Působnost AMAVET: Česká republika
Sídlo ústředí sdružení: Bubenská 6, 170 00 Praha 7


Článek I.
ČLENSTVÍ
 
1.     Členy sdružení se mohou stát:
a)    fyzické osoby (děti, mládež i dospělí),
b)    skupiny fyzických osob,
c)     právnické osoby,
kteří souhlasí se stanovami a zúčastňují se aktivně některé z forem činnosti.
Členy se mohou stát skupiny i jednotlivci z České republiky i ze zahraničí.
 
2.     Členství vzniká na základě písemné přihlášky výkonnému výboru, kterou podávají:
a)    fyzické osoby přímo nebo prostřednictvím základního článku
b)    skupiny fyzických osob a právnické osoby.
U osob mladších 18 let musí přihláška obsahovat písemný souhlas rodičů nebo jejich zástupce.
Kolektivní členové jsou povinni v přihlášce uvést předmět činnosti, počet členů do 15 let, od 15 do 18 let, od 18 do 26 let, počet členů nevýdělečně činných starších 18 let a počet výdělečně činných dospělých.
Výkonný výbor písemně potvrdí registraci. Členství potom vzniká dnem podání přihlášky.
 
3.     Členství zaniká:
a)    Písemným oznámením výkonnému výboru sdružení.
b)    Výkonný výbor může zrušit členství pro
·       pasivitu člena
·       neplnění povinností
·       závažné porušení stanov sdružení nebo dalších obecně závazných norem.
 

Článek II.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 
1.     Každý člen má právo:
a)    podílet se na činnosti sdružení přímo nebo prostřednictvím zástupců, dospělí členové mohou být voleni do orgánů sdružení,
b)    získávat pravidelně informace o celkové činnosti sdružení,
c)     využívat všech výhod členství a zúčastňovat se akcí pořádaných sdružením,
d)    předkládat výkonnému výboru návrhy a náměty ke zlepšení činnosti sdružení,
e)     kolektivní člen má podle počtu členů hlasovací právo na valném shromáždění.
 
2.     Každý člen má povinnost:
a)    zúčastňovat se pravidelně některé z forem činnosti sdružení,
b)    pravidelně platit členské příspěvky k 30.10. běžného roku ve výši a dle zásad schválených valným shromážděním.
c)     kolektivní člen vést členskou evidenci a vždy k 30.9. běžného roku písemně sdělit aktuální stav členů,
d)    kolektivní člen předložit výkonnému výboru k 31.1. běžného roku výroční zprávu a zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.     
 

Článek III.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ
 
1.     Organizační strukturu sdružení tvoří:
a)    základní články
b)    výkonný výbor v čele s předsedou a sekretariát
c)     revizní komise.
 
2.     Valné shromáždění, výkonný výbor a kolektivní členové mohou podle potřeby a na základě zájmu členů zřizovat a rušit pracovní skupiny jako pomocné a odborné orgány sdružení
 
3.     Kontrolní činnost sdružení vykonává 3 členná revizní komise volená valným shromážděním.
 
4.     Funkční období volených orgánů AMAVET je dva roky.
 
 

Článek IV.
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
 
1.     Nejvyšším orgánem sdružení je valné shromáždění tvořené delegáty podle mandátového klíče, který určuje výkonný výbor tak, aby byla poměrně zastoupena celá členská základna sdružení.
 
2.     Valné shromáždění schvaluje:
a)    stanovy a jejich změny,
b)    výroční zprávu, zprávu o hospodaření a revizní zprávu,
c)     výši ročních členských příspěvků,
d)    návrhy o případném zániku sdružení,
e)     vstup a vystoupení sdružení do jiných sdružení a organizací, národních i mezinárodních.
 
3.     Valné shromáždění volí:
a)    výkonný výbor,
b)    předsedu,
c)     revizní komisi.
 
4.     Valné shromáždění svolává předseda na základě rozhodnutí výkonného výboru nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina registrovaných kolektivních členů.
 
5.     Valné shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomni delegáti zastupující nadpoloviční většinu členů sdružení. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou zúčastněných delegátů.
 
6.     Není-li podle Čl. IV. odst. 5 v době zahájení valné shromáždění usnášeníschopné, vyčká se se zahájením jednu hodinu a po jejím uplynutí je valné shromáždění usnášeníschopné v počtu přítomných delegátů.
 
7.     Valné shromáždění se schází minimálně jednou ročně.
 
 

Článek V.
VÝKONNÝ VÝBOR A PŘEDSEDA
 
1.     V době mezi zasedáními valného shromáždění je výkonný výbor nejvyšším orgánem sdružení.
 
2.     Výkonný výbor má celkem sedm členů, kteří reprezentují všechny druhy členů.
 
3.     V čele výkonného výboru stojí předseda. Předseda řídí činnost výkonného výboru v období mezi valnými shromážděními. Je oprávněn jednat jménem sdružení, podepisovat dohody. Zajišťuje každoroční zpracování a projednání výroční zprávy, zprávy o hospodaření a účetní závěrky sdružení. Tyto zprávy předkládá každoročně valnému shromáždění ke schválení.
 
4.     Výkonný výbor zasedá minimálně 4 krát ročně. Projednává zásadní otázky rozvoje sdružení,     předkládání projektů státním orgánům, jejich vyhodnocování, návrhy dohod s partnery apod. Ze zasedání jsou pořizovány záznamy včetně schválených usnesení. Činnost ve výkonném výboru je dobrovolná a nevzniká žádný nárok na finanční odměnu.
5.     Výkonný výbor především schvaluje:
·       zřizování a rušení center a klubů, jejich statuty a programy činnosti
·       jmenování a odvolání ředitelů center a vedoucích klubů.
·       místopředsedu sdružení.
 
6.     Pro zajištění své činnosti zřizuje výkonný výbor sekretariát, který je podřízen předsedovi.
 

Článek VI.
ČINNOST ÚSTŘEDÍ SDRUŽENÍ
 
1.     Ústředí sdružení tvoří volený výkonný výbor v čele s předsedou a sekretariát.
 
2.     Sekretariát sídlí v Praze a zajišťuje práce spojené s činností sdružení jako celku včetně kontroly, řádným plněním funkcí výkonného výboru a předsedy, administrativní a hospodářské především účetní činnosti.
 
3.     Sekretariát:
a)    vede řádně členskou evidenci a výběr členských příspěvků podle zásad schválených valným shromážděním,
b)    zajišťuje pravidelný styk s členskou základnou včetně poskytování informací,
c)     organizuje:
·       setkání, semináře a další akce k rozvoji
informační a výchovné činnosti sdružení
·       mezinárodní kontakty a projekty
·       vědeckotechnické a ekologické cestování
a výměny dětí a mládeže se zahraničními partnery
·       přípravu vedoucích vědeckotechnických aktivit
·       připravuje, předkládá a projednává návrhy
projektů státním a dalším orgánům a jejich vyhodnocování.
 
4.     Výkonný výbor sdružení může zřizovat pro zajištění lepšího styku s členskou základnou regionální pobočky.
 

Článek VII.
ZÁKLADNÍ ČLÁNKY
 
1.     Základní články asociace jsou:
a)    Centra – (kolektivní členové) články s právní subjektivitou. Jejich zřízení a zrušení je v pravomoci výkonného výboru. Nabývají práv a zavazují se s účinností ode dne schválení jejich zřizovací listiny. Za činnost centra, která se řídí statutem schváleným výkonným výborem, odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává výkonný výbor.
Povinností ředitele centra je:
·       zajišťovat řádný chod centra v souladu se stanovami a schváleným statutem,
·       vést evidenci členů a zajišťovat výběr členských příspěvků,
·       zpracovávat výroční zprávu a zprávu o hospodaření a předkládat ji do 31.1.          běžného roku výkonnému výboru k informaci.
 
b)    Kluby – (kolektivní členové) články bez právní subjektivity. Jejich činnost probíhá v souladu se zřizovací listinou a programem schválenými výkonným výborem.
Za činnost klubu odpovídá vedoucí, kterého jmenuje a odvolává výkonný výbor.
Povinností vedoucího klubu je:
·       zajišťovat činnost klubu v souladu se stanovami a zřizovací listinou,
·       vést evidenci členů a zajišťovat výběr členských příspěvků,
·       zpracovávat výroční zprávu a zprávu o hospodaření a předkládat ji do 31.1. běžného roku výkonnému výboru k informaci.
 
c)     Ostatní kolektivní členové.
 
2.     Základní článek musí mít minimálně 3 členy.
 

Článek VIII.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
 
1.     Základní články sdružení s právní subjektivitou se řídí zákony a předpisy určenými pro sdružení občanů a dalšími pokyny stanovenými výkonným výborem AMAVET.
 
2.     Finanční zdroje jsou tvořeny: členskými příspěvky, dotacemi, dary, vlastní činností.
 
3.     Správou, evidencí a nakládáním s majetkem sdružení je pověřen sekretariát sdružení nebo základní článek. Způsob využívání je každoročně předmětem revizní zprávy sdružení.
 
4.     Centra hospodaří s vlastním majetkem pořízeným z dotace, darů nebo z vlastních zdrojů. Základní článek může hospodařit a nakládat i s majetkem, který mu byl svěřen výkonným výborem na základě smlouvy. Pokud mu byl majetek svěřen pouze k určitému účelu stanovenému výkonným výborem, je oprávněn jej použít pouze k tomuto účelu a pouze po dobu trvání jeho členství v AMAVET.
 
5.     K účelnému nakládání s majetkem sdružení může výkonný výbor zřídit podnikatelský subjekt.
 
6.     Výdělečnou činnost mohou centra vykonávat pouze v rozsahu stanoveném ve statutu. Případné rozšíření nebo změny podléhají schválení výkonného výboru.
 
7.     V případě zrušení centra jmenuje výkonný výbor likvidátora, který zabezpečí vyrovnání všech závazků a pohledávek. Zbývající majetek přechází do správy ústředí.
 
8.     Ústředí AMAVET nenese odpovědnost za závazky center.
 

Článek IX.
ZÁNIK SDRUŽENÍ
 
1.     Sdružení zaniká:
·       rozhodnutím valného shromáždění,
·       rozdělením, sloučením nebo splynutím s jinou organizací,
·       rozhodnutím výkonného výboru v případě, že se valné shromáždění opakovaně nesejde v usnášeníschopném počtu delegátů.
 
2.     Při zániku organizace je ustanovena likvidační komise, která zabezpečuje vyrovnání všech závazků a pohledávek sdružení. V případě likvidačního přebytku zbylého po uspokojení   všech závazků, propadá tento státu.
 
Změna stanov byla schválena XIV. valným shromážděním konaným dne 19. května 2006 v Q-klubu Příbram.