O NÁS

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s.

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. je spolek dětí, mládeže a dospělých, jehož cílem je vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědu a techniku v České republice. Asociace byla založena 4. ledna 1990 se sídlem v Praze.
Mezi hlavní aktivity patří provozování více než 50 zájmových vědeckotechnických center a klubů pro děti a mládež ve volném čase. Centra AMAVET pracují v Praze, Příbrami, Mostě, Lomnici nad Popelkou, Brně, Šumperku. Kluby působí při základních a středních školách a zařízeních pro děti a mládež. Celkem sdružuje AMAVET téměř 1 400 členů.
AMAVET je pořadatelem řady soutěží, mezi největší patří celostátní Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET, založená v roce 1992 a Soutěž o nejlepší vědeckotechnických projekt vysokoškoláků v elektroenergetických oborech Cena Nadace ČEZ probíhající od roku 1999.
Od roku 2012 je to robotická soutěž RoboRAVE určená žákům základních a středních škol v České republice. Vítězové soutěží se pravidelně zúčastňují významných mezinárodních akcí. Asociace je rovněž pořadatelem popularizačních akcí zaměřených na získávání zájmu dětí, mládeže i dospělých o vědu a techniku. V letech 1998 až 2002 pořádala výstavy s názvem INVENCE, později se podílela na akci Věda v ulicích.
Dále pořádá zimní a letní vědeckotechnické tábory zaměřené na matematiku, fyziku, informatiku, životní prostředí, robotiku.
Od roku 1990 organizuje odborné studijní cesty a výměny se zahraničím. Vůbec největším projektem je cestování do francouzských vědeckotechnických center. S AMAVET za vědou a technikou za třicet let činnosti vycestovalo přes 20 tisíc českých dětí a mládeže.
AMAVET má rozsáhlou mezinárodní spolupráci. Od svého založení byl členem Mezinárodního hnutí zájmové vědeckotechnické činnosti MILSET a zúčastňoval se pravidelně mezinárodních výstav vědeckotechnických projektů mládeže. V roce 1996 byl pořadatelem první evropské výstavy ESE 1996 v Praze.
AMAVET dlouhodobě spolupracuje s Akademií věd ČR, středními a vysokými školami, především Karlovou univerzitou a jeho Matematicko-fyzikální fakultou, Fakultou elektrotechnickou ČVUT, Univerzitou Pardubice a Univerzitou Hradec Králové.
V průběhu třiceti let spolupracovala s významnými společnostmi, největší českou elektrárenskou společností ČEZ a.s., Microsoft, Siemens, AUTO Škoda, a.s., Intel, ABB, Foxconn, Auroton Computers, s.r.o. a dalšími. Spolupracuje rovněž s řadou měst a krajů.
Od roku 1990 let je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantového programu volnočasových aktivit pro děti a mládež. Největším sponzorem je ČEZ a.s., dále Intel, Auroton Computers s.r.o., Microsoft, ABB, Foxconn.
Mezi nejvýznamnější aktivity za dobu činnosti patří například pořádání vůbec první výstavy nestátních, neziskových, veřejně prospěšných organizací v roce 1992, založení Asociace malých debrujárů v roce 1993, cyklus popularizačních akcí INVENCE v letech 1998 až 2003. Založení evropské asociace MILSET Europe v roce 2005.
V roce 2006 zpracoval Národní program vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory v České republice a od roku 2007 ve spolupráci s Pardubickým krajem byl dva roky úspěšně ověřován regionální pilotní projekt, který od roku 2009 do roku 2012 pokračoval jako projekt podporovaný z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Nyní úspěšně pokračuje.

Mezi největší úspěchy patří umístění vítězů celostátní soutěže na INTEL ISEF 2005 v Phoenixu v USA na prvním a čtvrtém místě a v roce 2009 první místo v oboru inženýrství, v roce 2010 třetí místo a v roce 2011 druhé a třetí místo.
V roce 2017 uspěla Karina Zadorozhny z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech s projektem Novel Replication Fork Protection Factor, vítězka XXIV. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, která obsadila vynikající 3. místo v kategorii Biochemistry a Martin Mátl z Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše s projektem Investigating plant telomere motifs using bioinformatics, který rovněž obsadil 3. místo v kategorii Plant Science.
Soutěže Intel ISEF pořádané ve Phoenixu od 11. do 17. května 2019 se zúčastnili na základě umístění v národním finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET Jaroslav Urban, SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec s projektem Obarvování černobílých fotografií pomocí neuronové sítě, Zuzana Ševčíková, Gymnázium Brno-Řečkovice s projektem Vliv FGF2 na hojení chronických kožních ran a Adam Křivka, Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická Brno s projektem Mechanika rodin planetek s aplikací na rodinu Eunomia. V mimořádně silné konkurenci naše projekty získaly pouze dvě zvláštní ceny univerzit.

Na další mezinárodní soutěži I-SWEEEP v Houstonu v roce 2010 a 2011 první místo v oboru Inženýrství.

Na celosvětové soutěži RoboRAVE Marek Musil, Vojtěch Tecl a Josef Pelcze SPŠ elektrotechnické a VOŠ v Pardubicích, vítězové národního finále VII. ročníku soutěže RoboRAVE, obsadili v kategorii Hašení ohně v Albouquerque v Novém Mexiku v konkurenci 26 týmů výborné druhé místo ve školním roce 2017/2018.
Úspěch pokračoval hned v dalším školním roce 2018/2019, kdy Jakub Ešpandr a Jakub Brandejs ze SPŠ elektrotechnické a VOŠ v Pardubicích, vítězové národního finále VIII. ročníku soutěže RoboRAVE, obsadili na mezinárodní soutěži RoboRAVE v čínském Quangzhou v kategorii Hašení ohně páté místo v konkurenci 36 týmů.
Natálie Císařová z Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy s projektem Cytotoxické účinky obvazových krytí s obsahem stříbra, který zpracovala pod vedením Mgr. Kristiny Nešporové, Ph.D. ve společnosti Contipro Biotech, s. r. o. v Dolní Dobrouči, získala stříbrnou medaili
ve 33. ročníku mezinárodního celočínského finále soutěže odborných projektů China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC), v čínském městě Chongqing ve dnech 14. až 20. srpna 2018.

Sylva Neradová z Gymnázia Mozartova 449, Pardubice s projektem Fosfatázy Pho15p defosforylují
2-fosfoglykolát, zpracovaným pod vedením RNDr. Olgy Heidingsfeldové, CSc. na Katedře biologických a biochemických věd, FCHT UPce, zvítězila v krajském kole soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji a postoupila do 34. ročníku mezinárodního celočínského finále soutěže odborných projektů China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC), ve městě Macau, kde získala stříbrnou medaili. Soutěže se v červenci 2019 zúčastnilo 200 zahraničních účastníků z více než 50 zemí a regionů.

Platné stanovy AMAVET

ABOUT US

Association for Youth, Science and Technology AMAVET, z.s.


The Association for Youth, Science and Technology AMAVET, z. s. is an association for children, youth and adults, whose goal is to create and develop the interest of children and youth in science and technology in the Czech Republic. The association was founded January 4, 1990 based in Prague.
The main activities include the operation of more than 50 hobby science and technology centers and clubs for children and youth in their free time. AMAVET centers are operated in Prague, Příbram, Most, Lomnice nad Popelkou, Brno, Šumperk. The clubs are operated at primary and secondary schools and facilities for children and youth all over the Czech Republic. In total, AMAVET has almost 1,400 members.
AMAVET is the organizer of a number of competitions, the largest of which are the national competition EXPO SCIENCE AMAVET for scientific and technical projects of secondary school youth, founded in 1992 and the competition for the best scientific and technical project of university students in electrical fields, ČEZ Foundation Award, which has been running since 1999.
Since 2012, it has been a RoboRAVE robotic competition for primary and secondary school students in the Czech Republic. The winners of the competitions regularly take part in major international events. The association is also the organizer of popularization events aimed at gaining the interest of children, youth and adults in science and technology. From 1998 to 2002 AMAVET organized exhibitions called INVENCE, later participated in the event Science in the Streets.
Association also organizes winter and summer science and technology camps focused on mathematics, physics, informatics, the environment, robotics.
Since 1990, AMAVET has been organizing professional study trips and exchanges abroad. The biggest project is traveling to French science and technology centers. Over 20,000 Czech children and young people have traveled with AMAVET for science and technology in thirty years of activity.
AMAVET has extensive international cooperation. Since its founding, AMAVET has been a member of the International Movement of Science and Technology Activities MILSET and has regularly participated in international exhibitions of youth science and technology projects. In 1996 association was the organizer of the first European exhibition ESE 1996 in Prague.
AMAVET cooperates with the Academy of Sciences of the Czech Republic, secondary schools and universities, especially Charles University and its Faculty of Mathematics and Physics, the Faculty of Electrical Engineering of the Czech Technical University, the University of Pardubice and the University of Hradec Králové.
Over thirty years association has cooperated with major companies, the largest Czech provider of the electricity, ČEZ a.s., Microsoft, Siemens, AUTO Škoda, a.s., Intel, ABB, Foxconn, Auroton Computers, s.r.o. and others. AMAVET also cooperates with a number of cities and regions.
Since 1990, it has been supported by the Ministry of Education, Youth and Sports from the grant program of leisure activities for children and youth. The largest sponsors are ČEZ a.s., then Intel, Auroton Computers s.r.o., Microsoft, ABB, Foxconn.
For example one of the most important activity is the first exhibition of non-governmental, non-profit, public benefit organizations in 1992, the establishment of the Association of Small Debrujars in 1993, the cycle of popularization events INVENCE from 1998 to 2003. Establishment of the European association MILSET Europe in 2005.
In 2006, the National Program for the Creation and Development of the Interest of Children and Youth in Scientific and Technical Fields in the Czech Republic was prepared, and since 2007, in cooperation with the Pardubice Region, the regional pilot project has been successfully verified for two years from the Operational Program Education for Competitiveness. It is now proceeding successfully.

Among the biggest successes are the winners of the national competition at INTEL ISEF 2005 in Phoenix, USA, in first and fourth place and in 2009 first place in the field of engineering, in 2010 third place and in 2011 second and third place.
In 2017, Karina Zadorozhny from the First Czech Grammar School in Karlovy Vary succeeded with the project Novel Replication Fork Protection Factor, winner of XXIV. year of the EXPO SCIENCE AMAVET competition, which took an excellent 3rd place in the Biochemistry category, and Martin Mátl from Gymnázium Brno, Captain Jaroš’s class with the project Investigating plant telomere motifs using bioinformatics, which also took 3rd place in the Plant Science category.
The ISEF competition held in Phoenix from 11 to 17 May 2019 was attended by Jaroslav Urban, Secondary School of Mechanical and Electrical Engineering and VOŠ, Liberec with the project Coloring of Black and White Photographs Using a Neural Network, Zuzana Ševčíková, Gymnázium Brno-Řečkovice with the project Influence of FGF2 on the healing of chronic skin wounds and Adam Křivka, Cyril and Methodius grammar school and Secondary School of Education Brno with the project Mechanics of asteroid families with application to the Eunomia family. In extremely strong competition, our projects have won only two special university awards.

At the next international I-SWEEEP competition in Houston in 2010 and 2011, first place in the field of Engineering.

At the worldwide RoboRAVE competition Marek Musil, Vojtěch Tecl and Josef Pelcze SPŠ elektrotechnické a VOŠ v Pardubice, winners of the national final VII. year of the RoboRAVE competition, in the category Firefighting in Albouquerque, New Mexico in the competition of 26 teams, they won an excellent second place in the school year 2017/2018.
The success continued in the next school year 2018/2019, when Jakub Ešpandr and Jakub Brandejs from SPŠ elektrotechnické a VOŠ in Pardubice, winners of the national final VIII. year of the RoboRAVE competition, they took the fifth place in the competition of 36 teams at the international RoboRAVE competition in Quangzhou, China in the category of Fire Fighting.
Natálie Císařová from the Grammar School and the Language School with the right of the state language examination in Svitavy with the project Cytotoxic effects of dressings with silver content, which she prepared under the guidance of Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D. at Contipro Biotech, s. r. o. in Dolní Dobrouč, won a silver medal in the 33rd International China-wide finals of the China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC), in Chongqing, China, from August 14 to 20, 2018.

Sylva Neradová from Gymnázia Mozartova 449, Pardubice with the Pho15p Phosphatase project dephosphorylates 2-phosphoglycolate, prepared under the guidance of RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc. at the Department of Biological and Biochemical Sciences, FCHT UPce, won the regional round of the Festival of Science and Technology for Children and Youth in the Pardubice Region and advanced to the 34th International China-wide finals of the China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC). The city of Macau, where he won a silver medal. In July 2019, 200 foreign participants from more than 50 countries and regions took part in the competition.